Wyciąganie danych z YAML-a za pomocą yq

yq uruchomiony w terminalu

yq to konsolowe narzędzie do manipulacji YAML-em. Czemu warto je znać?

YAML jest teraz wszędzie – konfiguruje się nim pipeline’y CI, sposób deploymentu, pojedyncze aplikacje. Przewagą tego języka nad na przykład JSON-em jest możliwość unikania duplikacji przez zdefiniowanie powtarzającego się kodu w jednym miejscu i „dołączanie” go wielokrotnie. Mając konfigurację CI GitLaba:

.jvm_job: &jvm_job
 image: openjdk:11-jdk-slim

.gradle_job: &gradle_job
 <<: *jvm_job
 tags:
  - medium

check:
 stage: test
 image: openjdk:11-jdk
 script:
  - ./gradlew check
 <<: *gradle_job

deploy_cit:
 <<: *cit_variables
 <<: *deploy_job

# a dookoła jeszcze tak z 50 różnego rodzaju jobów

możliwości YAML-a umożliwiają nam dzielenie konfiguracji joba na reużywalne kawałki i komponowanie z nich ostatecznych jobów. Z drugiej strony dużo trudniejsze staje się dla czytającego odpowiedzenie na pytanie, co tak właściwie robi dany job: we fragmencie wyżej mamy zarówno coś w rodzaju dłuższej hierarchii dziedziczenia (check) jak i coś w rodzaju wielokrotnego dziedziczenia (deploy_cit). Konfiguracja GitLaba definiuje prawie 30 parametrów konfiguracyjnych jobów, więc rzeczywiste pliki są zazwyczaj dużo bardziej skomplikowane niż przykład wyżej. Nagle od tego, czy umiem w głowie merge’ować spore struktury danych zależy to, czy wprowadzę błąd w konfiguracji, czy nie.

Idealnie byłoby, gdyby jakieś narzędzie wypluwało mi ostateczną postać pliku konfigurowaniu, po wstawieniu wszystkiego na miejsce i zmerge’owaniu. Tyle, że jest z tym bieda: taki GitLab na przykład chwali się w tym miesiącu wizualizacją pipeline’u generowaną z edytowanej konfiguracji, ale konkretnych parametrów tam nie ma. Jeśli ciekawi mnie, jaki image będzie użyty w jobie check, wizualizacja GitLaba nie przybliży mnie ani o krok do odpowiedzi. Tak w ogóle to odpowiedź brzmi: nie ten image, jaki zamierzył sobie autor kodu, więc pewnie wszystko nie działa.

Ogólnie: systemy przyjmujące YAML-ową konfigurację często nie oferują dobrej możliwości zrozumienia skutków zaaplikowania tej konfiguracji. Dobrze jest znać więc coś niskopoziomowego, nieprzywiązanego do tej czy tamtej aplikacji, coś, co potrafi operować na dowolnym YAML-u, niezależnie od jego przeznaczenia.

Wstęp do yq

yq to taki awk do YAML-a – mały konsolowy program ze swoim językiem wyrażeń (inspirowanym podobnym narzędziem jq pracującym na JSON-ie – swoją drogą też je mocno polecam). Do użycia interaktywnie w terminalu albo automatycznie w skryptach shellowych.

Jest dostępny na wiele platform i nie ma zależności – wystarczy sama binarka. Mając Ubuntu nie trzeba nawet szukać w Internecie, jak go zdobyć – ja wpisałem po prostu w konsoli „yq” i w odpowiedzi dostałem komendę do zainstalowania ze snapa.

% yq 
Command 'yq' not found, but can be installed with: 
sudo snap install yq
% sudo snap install yq  
yq 4.3.2 from Mike Farah (mikefarah) installed

yq domyślnie drukuje wejściowy YAML, ujednolicając formatowanie i dodając kolorowanie składni. Mogę na przykład ładnie wyświetlić YAML trzymany w schowku:

xclip -o | yq e -

Komenda „e” to skrót od „evaluate” i uruchamia podane operacje na wejściowym YAML-u. Tutaj akurat operacji nie podałem, więc wejście będzie wydrukowane bez zmian. Dalej trzeba podać źródło YAML-a: kreska oznacza czytanie ze standardowego wejścia zamiast z pliku. Program xclip umożliwia dostawanie się do schowka systemowego (pisałem o nim osobny artykuł).

Najprostszym operatorem jest wyciągnięcie klucza i wypisanie go – robi się to podając od kropki ścieżkę. Załóżmy, że mam monstrualną konfigurację CI GitLaba, nieposortowaną w żaden sensowny sposób, a chcę zobaczyć, co jest w środku joba check:

% yq e '.check' .gitlab-ci.yml         

stage: test 
image: openjdk:11-jdk 
script: 
  - ./gradlew check 
!!merge <<: *gradle_job

Jeśli chcę zobaczyć, jaką wartość przyjmuje ostatecznie image dla joba check, muszę najpierw uruchomić operacje merge (symulując to, co robi GitLab wczytując moją konfigurację) – służy do tego operator explode.

% yq e 'explode(.) | .check' .gitlab-ci.yml                 

stage: test 
image: openjdk:11-jdk-slim 
script: 
  - ./gradlew check 
tags: 
  - medium

Pozwala mi to zauważyć, że konfiguracja joba check jest bez sensu – klucz image jest zdefiniowany, ale jego wartość będzie zawsze nadpisana przez merge.

Operatory można łączyć znakiem pipe, tak jakby były to polecenia w linii komend. Mogę na przykład sprawdzić, ile różnych obrazów dockerowych jest używanych w danym pipelinie, gwiazdka pozwala mi dopasować job o dowolnej nazwie:

% yq e 'explode(.) | .*.image' .gitlab-ci.yml | sort | uniq 

ansible/ansible 
openjdk:11-jdk 
openjdk:11-jdk-slim

Normalizacja

Możemy używać różnych sztuczek, by poprawić czytelność plików YAML: dzielić wartości na kilka linii albo dodawać komentarze. Ale czy robimy to dobrze?

Weźmy plik:

image: gradle

variables:
 # important note
 GRADLE_OPTS: >
  -DlongOption1
  -DlongOption2
  -DlongOption3

Czy GRADLE_OPTS to string jedno- czy wielolinijkowy? Jeśli masz specyfikację YAML w pamięci, nie pomylisz ze sobą > i |. Jeśli jednak wolisz się upewnić, yq oferuje kilka opcji. Można wyciągnąć konkretny klucz:

% cat .gitlab-ci.yml | yq e '.variables.GRADLE_OPTS'
     
-DlongOption1 -DlongOption2 -DlongOption3

Nie jest to jednak konieczne – domyślnie yq wykonuje pewną normalizację i usuwa łamanie linii:

% cat .gitlab-ci.yml| yq e '.'
       
image: gradle
variables:
 # important note
 GRADLE_OPTS: >
  -DlongOption1 -DlongOption2 -DlongOption3

Dodatkową normalizację uruchomimy przekazując opcję -P czyli –prettyPrint:

% cat .gitlab-ci.yml| yq e -P '.'

image: gradle
variables:
 # important note
 GRADLE_OPTS: -DlongOption1 -DlongOption2 -DlongOption3

Trochę bardziej skomplikowane jest usuwanie komentarzy:

% cat .gitlab-ci.yml| yq e '... comments=""'

image: gradle
variables:
 GRADLE_OPTS: >
  -DlongOption1 -DlongOption2 -DlongOption3

Aby wyciągnąć zagnieżdżony element bez komentarzy, trzeba operację pobrania uruchomić po usuwaniu komentarzy, łącząc operacje pipe’em:

% cat .gitlab-ci.yml| yq e '... comments="" | .variables'

GRADLE_OPTS: >-
 -DlongOption1 -DlongOption2 -DlongOption3

Krótko o pozostałych operacjach

W skryptach shellowych yq może się przydać do modyfikowania plików YAML: można między innymi zmieniać wartość kluczy, dopisywać elementy do list:

% yq e '.check.image = "openjdk:13" | .check.script += "./gradlew --version"' .gitlab-ci.yml 

.gradle_job: &gradle_job 
  !!merge <<: *jvm_job 
  tags: 
    - medium 
check: 
  !!merge <<: *gradle_job 
  stage: test 
  image: openjdk:13 
  script: 
    - ./gradlew check 
    - ./gradlew --version

Można też łączyć dane z kilku plików. Należy użyć komendy eval-all do załadowania wszystkich plików na raz zamiast jednego po drugim i operatora fileIndex, żeby wskazać, z którego pliku brać klucz. Z każdego pliku produkujemy nowy dokument z wyciągniętymi danymi, a następnie łączymy dokumenty w jeden za pomocą operatora gwiazdki.

% yq eval-all '(select(fi == 0) | {"env": .deploy_cit.variables.ENVIRONMENT_NAME}) * (select(fi == 1) | {"profiles": .spring.profiles.active})' .gitlab-ci.yml application.yml

env: cit 
profiles: dev

Więcej można dowiedzieć się z dokumentacji.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content by Piotr Kubowicz is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.